+46708451616
info@sisusales.com

Säljdrivande Strategisk Planering

Strategisk planering en avgörande framgångsfaktor

Strategisk planering har visat sig spela en betydande roll för att en tillväxtstrategi eller önskad långsiktig verksamhetsutveckling ska bli verklighet. Vill man att företaget ska utvecklas i en önskad riktning, att ett så kallat ”önskat läge” eller visionen uppnås när det gäller omsättning, lönsamhet, kundstock, eller sammantaget positionen på marknaden, är en kundorienterad och konkurrenskraftig strategisk plan en helt avgörande faktor.  

Strategisk planering driven av aktuella kundinsikter

Kundnöjdhet är vår viktigaste ledstjärna. Huvudmålet med en strategisk plan är att säkerställa att verksamhetens erbjudande är attraktivt och bidrar med värde för kunderna över tid och dessutom särskiljer oss från konkurrenterna. Vår omvärld förändras i snabb takt. Fakta rör sig snabbare än någonsin och erbjudanden har blivit färskvara. Tillsammans skapar strategisk insikt om kundbehovens utveckling, om framtidens marknad och konkurrenssituation, grundpelarna för att reda ut frågor som är de viktigaste som verksamheten står inför.

Vi gör din organisation till en självgående förbättringsmaskin

När det kommer till strategisk planering ligger inte utmaningen endast i att utveckla strategin, att visualisera en önskad framtid och översätta visionen till övergripande mål, prioriterade aktiviteter och mätetal, utan även i att sprida strategin inom företaget. Vår målsättning är en välinformerad organisation med bästa attityd och rättast inställning, en organisation som arbetar aktivt och fortlöpande inom ramen för strategin. En organisation som utvecklas till en självgående förbättringsmaskin som genomför kortsiktiga handlingar och bidrar till att verksamheten utvecklas i linje med den utstakade strategin.

Effektiv och smidig process - anpassad till din verksamhet

Vårt arbete kring strategiplaner baserar sig på beprövade metoder men anpassas vid varje tillfälle för att avspegla de resurser som finns till projektets förfogande. På så sätt blir projekten smidiga och genomförs utan att störa den dagliga verksamheten för mycket. I våra samarbeten hjälper vi företag utveckla, planera och förverkliga strategier som nyttjar företagens interna styrkor, tar vara på de möjligheter som omgivningen erbjuder, samtidigt som vi neutraliserar externa hot, synliggör och undviker interna brister. Allt för att skapa ihållande konkurrensfördelar.